Basisonderwijs

Volgen van ontwikkeling

Op Avonturis volgen we de ontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren.

Leerlingvolgsysteem Spectrovita

Voor de basisschoolleerlingen gebruiken we leerlingvolgsysteem Spectrovita.

Enerzijds is het de taak van de begeleider om de leerlingen te observeren door de dag heen. Door middel van reflectiegesprekken wordt hetgeen de begeleider gezien heeft, besproken met het kind. In deze reflectiegesprekken kunnen ook plannen gemaakt worden voor activiteiten die het kind wil ondernemen.

Anderzijds gebruiken we het leerlingvolgsysteem ‘Spectrovita’. Dit leerlingvolgsysteem is ontwikkeld door de initiatiefnemer van een andere democratische school en wordt op verschillende democratische scholen ingezet om de ontwikkeling van kinderen te volgen.

In Spectrovita zijn de kerndoelen van het basisonderwijs geclusterd tot vijftien ontwikkelingsgebieden. Elke pijler is uitgewerkt in leerlijnen. Als kinderen een bepaalde vaardigheid beheersen, kan die aangekruist worden in het systeem. Daarnaast is het ook mogelijk de interesse van kinderen over de verschillende ontwikkelingsgebieden bij te houden.

Door het leerlingvolgsysteem regelmatig in te vullen, valt het op als een kind op een bepaald gebied geen stappen maakt. Dit hoeft niet meteen een probleem te zijn. De ontwikkeling van kinderen verloopt vaak sprongsgewijs. Misschien zet het kind op een ander gebied wel grote stappen. Belangrijk is wel om dit goed in de gaten te houden. Als er een langdurige stagnatie optreedt, is het van belang om te kijken hoe dat komt en hoe we het kind verder kunnen helpen.

Spectrovita leent zich uitstekend om vanuit observaties iets te zeggen over de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kunnen ook foto’s en andere mediabestanden toegevoegd worden om de observaties rijker te maken. Dit levert voldoende informatie op om de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen.

Ouders hebben eveneens toegang tot het online kindvolgsysteem Spectrovita. Hierin kunnen zij de dagverslagen lezen en de leerlijnen van hun kind bekijken.

Per kwartaal voeren we een diepgaand gesprek met ouders, kind en begeleiders om te kijken hoe het gaat. Hierin komt het welbevinden uitgebreid aan bod, maar ook de evolutie op de vijftien ontwikkelingsgebieden, de interessegebieden en de leerwensen van het kind.

Portfolio

Omdat wij uitgaan van de innerlijke behoeften van onze leerlingen zijn er niet altijd vooraf vaststaande ontwikkelingswegen en volgt iedere leerling zijn eigen leerlijn. Daarom houden we voor alle leerlingen een portfolio bij. Hierin is precies terug te vinden aan welke doelen leerlingen gewerkt hebben en op waar zij op een bepaald moment staan. In het portfolio wordt bijvoorbeeld beschreven waar een leerling naar toe wilt werken en hoe dat dat gebeurd is. Er wordt besproken welke competenties al beheerst worden en hoe dit aangetoond is.