Democratisch onderwijs

  •  Democratisch onderwijs is gebaseerd op twee principes:

    • leren is een proces dat geïnitieerd en gestuurd wordt door het kind zelf
    • kinderen zijn gelijkwaardig aan de volwassenen als het gaat om alle beslissingen aangaande de dagelijkse gang van zaken op en rond de school.

    Het eerste principe wil zeggen dat kinderen op onze school leren vanuit hun intrinsieke motivatie. Er bestaat dus geen vast lesprogramma, maar we maken gebruik van een inspirerend aanbod. Deze manier van leren is uiterst efficiënt. Kinderen die gemotiveerd zijn om iets te leren, leren dit immers veel sneller.

    Het tweede principe houdt in dat de organisatiestructuur van de school zo is vormgegeven, dat er ruimte, tijd en middelen zijn om kinderen mee te laten beslissen over zaken zoals het aanbod, regels en afspraken. We zien de school als minimaatschappij waar het ieders verantwoordelijkheid is om fijn met elkaar samen te leven. Hoe handen en voeten gegeven wordt aan deze uitgangspunten, kun je lezen in onze schoolgids. Daar gaan we dieper in op o.a. de manier waarop kinderen inspraak kunnen hebben en de vormen van leren die we op Avonturis onderscheiden. Deze manier van onderwijs voldoet aan de normen van het Ministerie van Onderwijs. Een groot aantal democratische scholen is goedgekeurd door de inspectie en de onderwijsresultaten zijn goed.