Sociocratische organisatie

 • Gelijkwaardigheid en respect zijn belangrijke uitgangspunten op onze school. Daarom werken we op een sociocratische manier. Dit is een bijzondere vorm van een democratie. In een sociocratie worden beslissingen genomen met consent van alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat besluiten genomen worden zonder dat er nog zwaarwegende, beargumenteerde bezwaren van kringleden op tafel liggen. Iedereen moet zijn consent kunnen geven aan de beslissing die genomen wordt. Het kan nog steeds zijn dat je het er niet (helemaal) mee eens bent, maar omdat je geen zwaarwegend, beargumenteerd bezwaar meer hebt, kun je toch akkoord gaan. De ervaring van scholen die met dit model werken, is dat het nemen van een besluit soms iets langer duurt, maar dat er vervolgens een gedragen besluit ligt dat iedereen wil uitvoeren. Daarmee wordt de uitvoering efficiënter en hoeft er minder vaak teruggekomen worden op genomen besluiten, omdat heel helder is geworden hoe en waarom dit besluit genomen is. Niet ieder besluit moet worden genomen door de hele groep. Daarom werken we met een kringorganisatie. Elke kring heeft zijn bevoegdheid, kan binnen die bevoegdheid autonoom besluiten nemen en is via dubbele koppeling verbonden met de naastgelegen hogere kring. Op Avonturis onderscheiden we volgende kringen:

  Schoolkring

  Ieder kind is lid van de Schoolkring. De Schoolkring is het hart van de organisatie en besluit over de dagelijkse gang van zaken binnen de school. De schoolkring vindt plaats tijdens de openingstijden van de school en kinderen kunnen naar behoefte deelnemen. De afspraken die daar gemaakt worden gelden voor de hele school.

  Bemiddelingskring

  De Bemiddelingskring helpt binnen de school met het oplossen van conflicten waar je zelf niet uitkomt. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en de regels en afspraken te handhaven. Binnen de kring worden conflictsituaties behandeld die door kinderen of begeleiders zijn ingediend via een formulier.

  Stafkring

  De Stafkring bestaat uit alle vaste begeleiders van Avonturis. De Stafkring draagt zorg voor een veilige omgeving en de dagelijkse begeleiding en facilitering van de kinderen. Daarnaast houden ze zich bezig met het vormgeven en uitvoeren van het onderwijskundig beleid en onderhouden ze de contacten met ouders.

  Topkring

  Het stichtingsbestuur is formeel het bevoegde gezag en heeft, via de Schoolkring en de Stafkring, de uitvoering van de inrichting van het onderwijs gedelegeerd. Het bestuur zorgt voor een gezonde financiële situatie en geeft mee sturing aan het schoolproces.

  De Ouderkring

  De Ouderkring bestaat uit de ouders van de school. De Ouderkring wordt door ouders (eventueel met hulp van de Topkring) geïnitieerd en vormgegeven. De kring komt ongeveer eens in de acht weken bij elkaar. Ze ondersteunen de Topkring en de Stafkring, delen ervaringen en treden op als ambassadeur van de school. Daarnaast verzorgen ze de formele medezeggenschap en geven ze hun goedkeuring over de begroting en het financieel jaarverslag.